02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

SIBA College จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับ และปฐมนิเทศนักศึกษาปวส.ปี 1 ประชากรคุณภาพ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น และเพื่อให้นักศึกษาได้สนุกกับการเรียนรู้ตลอดการศึกษา ณ วิทยาลัยฯ แห่งนี้

Scroll Up