Menu
Menu

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ โดยใช้แบบฝึกสำนวนในรูปแบบ Initial Letter

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ โดยใช้แบบฝึกสำนวนในรูปแบบ Initial Letter

ชื่อผู้วิจัย : อ.เบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน
วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาตร์
วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557
ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
Scroll Up