02 939 3000

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ โดยใช้แบบฝึกสำนวนในรูปแบบ Initial Letter

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ โดยใช้แบบฝึกสำนวนในรูปแบบ Initial Letter

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ โดยใช้แบบฝึกสำนวนในรูปแบบ Initial Letter 1 SIBA College

ชื่อผู้วิจัย : อ.เบญจมาศ พักตร์ฉัตร์ทัน
วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาตร์
วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557
ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยชั้นเรียน

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/02/re_013.pdf”]

Scroll Up