วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร อุทิศกุศลแด่ครูบูรพาจารย์ ของวิทยาลัยฯ ผู้ล่วงลับ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร อุทิศกุศลแด่ครูบูรพาจารย์ ของวิทยาลัยฯ ผู้ล่วงลับ ในวันที่ 21 มกราคม 2559

Scroll Up