การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 1 SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ชื่อผู้วิจัย : อ.สมชาย พริ้งพัฒนพงษ์ และคณะฯ
ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557
ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยสถาบัน

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
Scroll Up