วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

ชื่อผู้วิจัย : อ.สมชาย พริ้งพัฒนพงษ์ และคณะฯ
ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557
ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยสถาบัน

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
Scroll Up