02 939 3000

การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน 1 SIBA College

ชื่อผู้วิจัย : อ.สมชาย พริ้งพัฒนพงษ์ และคณะฯ
ปีที่ทำวิจัย : ปีการศึกษา 2557
ประเภทงานวิจัย : ประเภทวิจัยสถาบัน

[gview file=”http://wordpress-292994-900436.cloudwaysapps.com/home/wp-content/uploads/2016/01/re_001.pdf”]

Scroll Up