02 939 3000

SIBA College จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course”

SIBA College จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course”

ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สอศ. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course” ให้กับคณาจารย์วิทยาลัยฯ โดย ดร.จรูญ เตชะเจริญ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ และ ดร.ภรภิพัด มูลไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอศ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ในปีการศึกษา 2564  โดยการเรียนการสอนจะเป็นแบบผสมผสาน Online + Block Course เน้นสมรรถนะ Re skill , Up skill  และ New skill  ในวันที่ 17-18  ธันวาคม  2563   ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up