02 939 3000

SIBA สนุกกับการเรียนรู้ จัดกิจกรรม Pirate Party โดย นักศึกษา ปวส. สาขามัลติมีเดีย

SIBA สนุกกับการเรียนรู้ จัดกิจกรรม Pirate Party โดย นักศึกษา ปวส. สาขามัลติมีเดีย

นักศึกษา ปวส. สาขามัลติมีเดีย จัดกิจกรรม Pirate Party เป็นการเล่นบอร์ดเกม หรือเกมเศรษฐี  โดยมีนักศึกษาสวมบทบาทเล่นเป็นตัวละครบนกระดาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานร่วมกัน มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ในวิชาชีพ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้วิชา การสร้างสรรค์การจัดงาน ระดับปวส. 2 สาขามัลติมีเดีย โดยมี อาจารย์ทศพล เกาะสมบัติ หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และอาจารย์ในกลุ่มวิชา ดูแลการจัดกิจกรรมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

Scroll Up