02 939 3000

NEW SIBA CASUAL อบรมเตรียมความพร้อมการบริการด้านการโรงแรม ปีการศึกษา 2563

NEW SIBA CASUAL อบรมเตรียมความพร้อมการบริการด้านการโรงแรม ปีการศึกษา 2563

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาที่ต้องการทำงานนอกเวลาเรียน เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านการบริการภาคปฏิบัติ และเสริมสร้างบุคลิกภาพ (NEW SIBA CASUAL) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยอาจารย์หาญกล้า ปัญญา ผู้จัดการฝ่ายการโรงแรม เป็นผู้ให้การอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องอาหารครูยุลา ชั้น 4 อาคาร Siba Center เวลา 13.00 – 15.00 น. นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 612  โทร. 0-2939-3000 ต่อ 6603

Scroll Up