02 939 3000

ศูนย์ทดสอบฝึมือแรงงาน SIBA College จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์ทดสอบฝึมือแรงงาน SIBA College จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา โดยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ และทีมงาน จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  ให้กับนักเรียน ปวช.ปีที่ 3 สาขาการบัญชี การตลาด ภาษาต่างประเทศ  และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยทดสอบสาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ประมวลผลคำ ระดับ 1 เพื่อคุณภาพของนักเรียนก่อนจบการศึกษา และการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งนี้มีบุคลากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ควบคุมการสอบ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคาร SIBA Center และอาคาร ERC   

Scroll Up