02 939 3000

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ KIDZANIA Bangkok

SIBA College ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับ KIDZANIA Bangkok

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี   ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU) สาขาภาษาต่างประเทศ กับ คุณธราเทพ จัตุเรศ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ บริษัท คิดส์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KIDZANIA BANGKOK) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์อาคารเรียนรู้สนุกและดี (ERC) โดยจะเปิดรับนักศึกษาระดับ ปวส.ในปีการศึกษา 2563

Scroll Up