02 939 3000

APP “Money Coach” ของเด็ก SIBA ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายการเงินส่วนกลาง โครงการ “Fin.ดี We Can Do!!! Season 2” ธนาคารแห่งประเทศไทย

APP “Money Coach” ของเด็ก SIBA ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายการเงินส่วนกลาง โครงการ “Fin.ดี We Can Do!!! Season 2” ธนาคารแห่งประเทศไทย

SIBA College ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียน-นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายการเงินส่วนกลาง โครงการ “Fin.ดี We Can Do!!! Season 2” ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มนักศึกษาประกอบด้วย 

  1. นายต้นตระการ  ทรงบานชื่น  ปวช. 2/1  สาขาการบัญชี 
  2. น.ส.ธวัลพร  กรวยทอง         ปวช. 3/2  สาขาการบัญชี 
  3. นายรณกฤต  ศรีตัณฑ์          ปวส. 1/1  สาขามัลติมีเดีย
  4. นายวัชระ  โวอ่อนศรี            ปวส. 1/1  สาขามัลติมีเดีย 
  5. น.ส.ชญาณี  ศรีระคุณ           ปวส. 2/1  สาขาการบัญชี

ร่วมกันจัดทำ App “Money Coach” เพื่อปลูกฝังให้เพื่อนๆ ชาว SIBA รู้จักการออม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐรดา กาฬภักดี อาจารย์ชรินทร  ชะเอมเทส อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการบัญชี   อาจารย์ทศพล  รุ่งกรุด  อาจารย์ประจำสาขามัลติมีเดีย นอกจากนี้ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่ให้คำแนะนำในครั้งนี้

ซึ่งคณาจารย์ และนักเรียน SIBA เป็น 1 ใน 11 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ  ได้เข้าร่วมค่ายการเงินส่วนกลาง เพิ่มพูนเทคนิคที่จำเป็น พร้อมรับทุนสนับสนุนจำนวน 11,000 บาทในการจัดทำโคงการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ โครงการ “Fin.ดี We Can Do!!! Season 2” ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องสมานสโมสร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

Scroll Up