02 939 3000

พิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2019 “SIBA 5G” ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบธงกีฬา SIBA GAMES’ 2019 “SIBA 5G” ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธีมอบธงเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน SIBA GAMES’ 2019 โดยในปีนี้มี Concept ว่า “SIBA 5G” คือ

Good :  เก่งและดีมีคุณภาพ    Great : ยิ่งใหญ่  รุ่งเรือง   Growth :  เจริญเติบโตไม่มีที่สิ้นสุด

Gentle :  อ่อนน้อม นุ่มนวล มีความเป็นไทย   และ Global : ระดับโลก นานาชาติ 

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสี ทั้ง 4 สี ดังนี้

สีแดง อาจารย์อาจารย์ณัฐิวุฒิ   รอดพันธ์       สีฟ้า อาจารย์ณัฐเกียรติ  ฉิมภู่  

สีเขียว อาจารย์เกสรา  ฉายารัตน์           และสีม่วง อาจารย์วาสนา  สดับพงศ์ 

รับมอบธงจากท่านประธานเพื่อส่งมอบต่อให้กับนักศึกษาประธานสีทั้ง 4 สี คือ  

สีแดง  พี่โอปอ  นายชนน  นกชำดิ    ปวส.2/2 การโรงแรม  

สีฟ้า   พี่เบนซ์  นางสาวกชกร  โทสุวรรณ์  ปวส.2/1 การบัญชี   

สีเขียว  พี่โจ๊ะ  นางสาวรุจิรัตน์  พูลสวัสดิ์   ปวส.2/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

สีม่วง  พี่ฟลุ๊ค นายวรวรรณ  จันทร์สุคนธ์ ปวส.2/1 การตลาด

ซึ่งในวันนี้ยังมีการแข่งขันกองเชียร์  เชียร์ลีดเดอร์  ด้วยความพร้อมเพรียง และความสามัคคีของสมาชิกภายในสี ในวันที่ 13 กันยายน 2562  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัย

Scroll Up