02 939 3000

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ เข้ารับรางวัล “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจำปี 2562

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ เข้ารับรางวัล “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจำปี 2562

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิชาการ อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน และ อาจารย์ณัฐรดา กาฬภักดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการบัญชี ได้รับการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ “ปิยชนม์ คนการศึกษา” ประจำปี 2562 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สกสค.) เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม โดยมี นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา

Scroll Up