Menu
Menu

SIBA College แนะนำหลักสูตร SIBA BTEC และให้บริการวิชาการวิชาชีพกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.

SIBA College แนะนำหลักสูตร SIBA BTEC และให้บริการวิชาการวิชาชีพกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.

SIBA College จัดคณาจารย์และนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมให้บริการวิชาการวิชาชีพในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

  • อาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยคุณวรรณกร มูลคำ และ Ms.Katherine Anne DUMARAOSบรรยายถึงหลักสูตร BTEC ในสาขา Hospitality ซึ่ง SIBA Collegeได้รับสิทธิ์การจัดการเรียนการสอนแห่งแรกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
  • อาจารย์บัวไข  ทองหล่อ อาจารย์สุกัญญา  โคตรเสนา และอาจารย์นวพร  เยื้อนแย้มอาจารย์ประจำสาขาการโรงแรม พร้อมด้วยนักเรียน-นักศึกษา SIBA ให้บริการวิชาการวิชาชีพในกิจกรรม “เปิดโลกกว้างทางอาชีพ” แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยสาธิต และสอนให้นักเรียนได้ฝึกทำ  “ดอกรวงผึ้ง” และการพับผ้า Napkinแบบต่างๆ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562ณ  โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up