Menu
Menu

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Samsung Future Career Bootcamp ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อให้รู้ทันอนาคต “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ”

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Samsung Future Career Bootcamp ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อให้รู้ทันอนาคต “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ”

อาจารย์ธีรภัทร พึ่งเนตร หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายภัคพล คลิ้งบัวทอง นายอศัลยา ศรีอวยพรชัย และนายณัฐพล ปรุงเปี่ยม เข้าร่วมกิจกรรม Samsung Future Career Bootcamp ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อให้รู้ทันอนาคต “ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ” ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมฐานสนุกๆ ถอดรหัส AI , Automation และ Big Data เพื่อเตรียมวางแผนพัฒนาทักษะเลือกอาชีพ ให้พร้อมรับมือกับอนาคต ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร KX – Knowledge Xchange for Innovation

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up