Menu
Menu

SIBA College ให้บริการวิชาการวิชาชีพในกิจกรรม “เปิดประตูสู่อาชีพ SW2 Business EXPO 2019” ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

SIBA College ให้บริการวิชาการวิชาชีพในกิจกรรม “เปิดประตูสู่อาชีพ SW2 Business EXPO 2019” ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

อาจารย์หาญกล้า ปัญญา ผู้จัดการฝ่ายการโรงแรม อาจารย์จิตติพงษ์  รุ่งกรุด และอาจารย์ปนิษฐา รุ่งกรุด อาจารย์ประจำสาขามัลติมีเดีย พร้อมด้วยคณาจารย์ นักเรียน – นักศึกษา SIBAให้บริการวิชาการวิชาชีพในกิจกรรม “เปิดประตูสู่อาชีพ SW2 BusinessEXPO 2019” แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสาธิต และสอนให้นักเรียนได้ฝึกผสมเครื่องดื่ม Mocktailเพื่ออาชีพ และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถืออย่างไรให้ปัง เรียนรู้มุมกล้อง การใช้แสง องค์ประกอบต่างๆ ของการถ่ายภาพ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก Mr.Simon Young, Protfolio Director-Asia, คุณวรรณกร มูลคำ และ Mr.Chen Zawบรรยายถึงหลักสูตร BTECในสาขา Hospitalityซึ่ง SIBA College ได้รับสิทธิ์การจัดการเรียนการสอนแห่งแรกของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

ทั้งนี้ อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และอาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด เข้าร่วมสังเกตการณ์ และดูแลความเรียบร้อยในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up