Menu

SIBA College รับการเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ รางวัลพระราชทาน รุ่นที่ 1

พระไมตรี ทนฺตกาโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล เลขานุการเจ้าคณะเขตบางบอน กรุงเทพฯ  พร้อมด้วย คุณสาวิตรี ยาหอม กรรมการ เยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือก SIBA Collegeเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 โดยมี อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ และผู้แทนสถานศึกษาจากโรงเรียนหอวัง โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน และคณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

ในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะนำเสนองานกิจกรรมด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ และนำชมการแสดง “เรื่องเล่าไตรรงค์ ธงสยาม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังให้เยาวชนรักชาติ และคณะกรรมการได้ทำการตรวจเอกสารหลักฐาน สังเกตการณ์การสอน สัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้ผ่านการอบรมวิถีพุทธ เพื่อต่อยอดกิจกรรม ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2562  ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up