Menu

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา SIBA College ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา SIBA College เข้ารับการอบรมธรรมะในหัวข้อ “การนำหลักธรรมมาใช้เพื่อการบริหาร และจัดการเรียนการสอน” ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางวิทยาลัยอาชีววิถีพุทธ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER “หนึ่งในกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ชั้นนำยอดเยี่ยม”

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up