Menu
Menu

SIBA College นำนักศึกษาสาขาท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติวิชามัคคุเทศก์ สัมผัสวิถีการทำงานของมัคคุเทศก์ เพื่อให้เรียนรู้ประสบการณ์จริง

SIBA College นำนักศึกษาสาขาท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติวิชามัคคุเทศก์ สัมผัสวิถีการทำงานของมัคคุเทศก์ เพื่อให้เรียนรู้ประสบการณ์จริง

อาจารย์อิงอร แสนทวีสุข และอาจารย์อัสสราวิชญ์ พ่วงพลับ อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยว นำนักศึกษาปวช.ปีที่ 1 และปวส.ปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว ฝึกภาคปฏิบัติวิชามัคคุเทศก์ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย สัมผัสวิถีการทำงานของมัคคุเทศก์ เพื่อให้เรียนรู้ประสบการณ์จริง ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง  วัดพระเชตุพน และวัดอรุณราชวราราม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Scroll Up