02 939 3000

SIBA College ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

SIBA College ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ปีที่ 13 ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีนนทบุรี ตลอดการอบรม นักเรียนทุกคน สนุกสนานกับการเรียนรู้วิธีปฏิบัติต่างๆ และการต้อนรับ บริการอย่างเป็นกันเอง ของคณาจารย์ฝ่ายการโรงแรมและนักศึกษาของ SIBA

Scroll Up