02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนจบการศึกษา เตรียมกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ร่วมกับอาจารย์ประจำสาขาวิชา และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันที่ 7 เมษายน  2562 ณ ห้องประชุม SIBA Conventionอาคาร SIBA CENTER

Scroll Up