วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนนำร่อง รับการตรวจประเมินสถานศึกษา รอบ 4 จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนนำร่อง รับการตรวจประเมินสถานศึกษา จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 4  คณะกรรมการตรวจประเมินโดย ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย รศ.บุษรา สร้อยระย้า และ ดร.ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 13- 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up

รับการแจ้งเตือนข่าวสารจาก SIBA College