วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสริม หัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาด กับ 2 รางวัลใหญ่การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสริม หัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาด   ได้รับโล่รางวัลการนำเสนอคะแนนสูงสุด พร้อมด้วยรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัย และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561

ซึ่งหัวข้อในการนำเสนอ คือ “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ”

Scroll Up