Menu
Menu

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสริม หัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาด กับ 2 รางวัลใหญ่การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสริม หัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาด กับ 2 รางวัลใหญ่การประกวดแข่งขันผลงานวิจัย และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุมิตตา พูลสุขเสริม หัวหน้ากลุ่มวิชาการตลาด   ได้รับโล่รางวัลการนำเสนอคะแนนสูงสุด พร้อมด้วยรางวัลระดับดีเยี่ยม ในการประกวดแข่งขันผลงานวิจัย และนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561

ซึ่งหัวข้อในการนำเสนอ คือ “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ”

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up