วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ เข้าร่วมงาน 26th Asia Pacific Scout Conference ระหว่างวันที่15-20ตุลาคม 2561 ณ กรุงมะลิลา ประเทศฟิลิปปินส์

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และในฐานะกรรมการลูกเสือผู้ทรงคุณวุฒิ คณะลูกเสือแห่งชาติ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ร่วมคณะผู้แทนลูกเสือจากประเทศไทย  ได้เข้าร่วมงาน 26th Asia Pacific Scout Conference ที่เมืองมะลิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่15-20ตุลาคม 2561

โดยเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือนานาชาติ ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก การอภิปรายการพัฒนางานลูกเสือ การระดมความคิดจากหลายภาคส่วนในการพัฒนากิจการลูกเสือ ศึกษาดูงานกิจการลูกเสือฟิลิปปินส์และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการลูกเสือไทย ในการประชุมดังกล่าว คนไทยได้รับคัดเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกด้วย

Facebook 0
Google+ 0
Twitter
Print
shares
Scroll Up

รับการแจ้งเตือนข่าวสารจาก SIBA College