วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2561

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร และที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบในการบริหารงานด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

Scroll Up