02 939 3000

SIBA College ได้รับเกียรติต้อนรับตัวแทนสถานประกอบการ คุณชญตว์ พรภัทรกานต์ Training Manager โรงแรม Novetel Bangkok อิมแพคเมืองทองธานี เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการสาขาธุรกิจการโรงแรม

SIBA College ได้รับเกียรติต้อนรับตัวแทนสถานประกอบการ คุณชญตว์ พรภัทรกานต์ Training Manager โรงแรม Novetel Bangkok อิมแพคเมืองทองธานี เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการสาขาธุรกิจการโรงแรม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์สาขาการโรงแรมได้รับเกียรติต้อนรับตัวแทนสถานประกอบการ คุณชญตว์ พรภัทรกานต์ Training Manager โรงแรม Novetel Bangkok อิมแพคเมืองทองธานี ในเครือ Accord เข้าเยี่ยมชม การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการสาขาธุรกิจการโรงแรมของวิทยาลัยฯ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางในการร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ในปีการศึกษาหน้าที่จะถึงนี้

Scroll Up