02 939 3000

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับและนำเสนอนโยบายการจัดการศึกษา การพัฒนาวิทยาลัยฯ และฟังการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจาก อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา ทั้งนี้  ได้จัดให้ผู้ปกครองได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงเพื่อทราบผลการเรียน และแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน ซึ่งส่งผลพัฒนาการเรียนให้กับนักศึกษาโดยตรง ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention  อาคาร  SIBA CENTER 

Scroll Up