02 939 3000

SIBA College บูรณาการกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการ กับรายวิชาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการโรงแรม

SIBA College บูรณาการกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการ กับรายวิชาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการโรงแรม

อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดเสวนาสถานประกอบการ ครั้งที่ 11 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในทศวรรษใหม่ที่ต้องเร่งผลิตประชากรคุณภาพสู่โลกธุรกิจและแนวทางในการพัฒนาการฝึกงานของนักศึกษาในยุคดิจิทอล โดยมีสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมในครั้งนี้ อาทิ กสทช., การบินไทย , อิมแพค, สยามเจมส์, Lawson 108, Homepro, CDC, โรงภาพยนตร์ SF, ทีวีสี ช่อง 3, สกสค., สัสดีเขตจตุจักร, ทีโอที, เซ็นทรัลวัตสัน, โรงแรมรามาการ์เด้น, โรงแรมบางกอกพาเลส,โรงแรมดิโอกุระ, โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมดิเอมเมอรัล, โรงแรมไอยาริน @ตึกช้าง

ทั้งนี้ หลังการเสวนาผู้แทนสถานประกอบการได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันในกิจกรรม’ภัตตาคารจำลอง’ ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ในระดับ ปวส.ปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาในหลักสูตร  ในบรรยากาศภัตตาคารอาหารจีน และภัตตาคารอาหารฝรั่งเศสพร้อมการแสดงที่สร้างความประทับใจ  อนึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริหารงานจัดการโดยนักศึกษาเองทั้งหมดไม่ว่าการวางแผนการประกอบอาหาร การตลาด การเงิน และการต้อนรับ ผู้แทนสถานประกอบการได้ให้คำแนะนำ แนวคิด เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษานำไปปรับปรุง เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต นับได้ว่า เป็นประโยน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่ได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพระดับแนวหน้าในวงการ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการระหว่างกิจกรรมเสวนาสถานประกอบการและการฝึกภาคปฏิบัติวิชาการบริหารงานภัตตาหาร  นับได้ว่าเป็นไปตามการจัดการศึกษาแบบใหม่สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในวันที่ 17 และ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอาหารครูยุลา อาคาร SIBA CENTER

ภาพกิจกรรมวันที่ 17 สิงหาคม 2561

ภาพกิจกรรมวันที่ 31 สิงหาคม 2561

Scroll Up