02 939 3000

SIBA College เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสินภาค 1 โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

SIBA College เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสินภาค 1 โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

อาจารย์กาญจนา ปานจักร์ พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา SIBA เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสินภาค 1 ประจำปี 2561 โครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ” เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้ระบบนิเวศพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่อาศัยและพึ่งพิงป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม

Scroll Up