02 939 3000

SIBA College จัดการประชุม และเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดการประชุม และเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College โดยอาจารย์สุเทพ สุวรรณน้อย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมและเลือกตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับวิทยาลัยฯ ซึ่งมีคุณปรีชา ธนะไพรินทร์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2560 ดำเนินการประชุมและเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับวิทยาลัยฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1. คุณปรีชา ธนะไพรินทร์
2. พันเอกสุเทพ มูลยพิทักษ์พล
3. คุณวิทยา นันทศรี
4. คุณปรีชา อินทรบุญสม
5. คุณสานนท์ สุแดงน้อย
6. คุณสนทนา มาศสุข
7. คุณยุพินภรณ์ หอมไกรลาศ
8. คุณวาสนา เรืองแก้ว
9. คุณเอกศักดิ์ โพธิ์เย็น
10. คุณเยาวลักษณ์ รัตนพรหมรินทร์
11. คุณกาญจนา หรรษาจารุพันธ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับวิทยาลัยฯ
รองประธานเครือข่ายผู้ปกครอง คนที่ 1
รองประธานเครือข่ายผู้ปกครอง คนที่ 2
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

โดยคณะกรรมการชุดนี้มีวาระการทำงาน 1 ปีการศึกษา ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up