02 939 3000

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้สถานที่ SIBA College เป็นศูนย์ทดสอบและอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ สาขานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) และสาขาผู้ประกอบขนมปัง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้สถานที่ SIBA College เป็นศูนย์ทดสอบและอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ สาขานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) และสาขาผู้ประกอบขนมปัง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ความไว้วางใจใช้สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นศูนย์ทดสอบและอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3 สาขาวิชา รายละเอียดดังนี้

  1. วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ วิชาฐานข้อมูล ระดับ 1 มีอาจารย์, เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 47 คน
  2. วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 สาขานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) ระดับ 1 มีอาจารย์, เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 26 คน
  3. วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 สาขาผู้ประกอบขนมปัง ระดับ 1 มีอาจารย์, เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 37 คน

ทั้ง 2 สาขาได้รับเกียรติจากอาจารย์ถนอม อุ่นประเสริฐ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรให้การอบรม และสาขาผู้ประกอบขนมปัง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีรนุช ฉายศิริโชติ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

SIBA College ได้รับการชื่นชมจากผู้ประสานงานกรมฯ และผู้เข้ารับการอบรมถึงการบริการด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การอบรม และทดสอบที่ได้มาตรฐานเหมาะสมที่จะได้เป็นศูนย์ทดสอบในครั้งต่อไป

Scroll Up