02 939 3000

คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา SIBA College เข้าร่วมชมนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” นิทรรศการที่นำเสนอพัฒนาการของธงไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ณ วชิราวุธวิทยาลัย

คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา SIBA College เข้าร่วมชมนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” นิทรรศการที่นำเสนอพัฒนาการของธงไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ณ วชิราวุธวิทยาลัย

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการที่นำเสนอพัฒนาการของธงไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนธงสำคัญประเภทต่างๆ การชักธงชาติ การประดับธงชาติ การพับเก็บธงชาติอย่างถูกต้อง โดยมียุวมัคคุเทศก์จากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเป็นผู้นำชม ในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวชิราวุธวิทยาลัย

นิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” เปิดให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าชมตั้งแต่วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00น. เว้นวันพุธช่วงบ่าย วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถติดต่อเข้าชมได้ที่ 02-283-4729

Scroll Up