Menu

สำนักวางแผนและพัฒนา SIBA College ประชุมทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษา

สำนักวางแผนและพัฒนา นำโดยอาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักฯ หลังจากได้รับนโยบายจากต้นสังกัด (สอศ.) ในการเป็นสถาบันการศึกษาอาชีวเอกชน 10 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาอันดับแรก โดยการจัดทำมาตรฐานของวิทยาลัยฯ แผนพัฒนาสถานศึกษา และการทำรายงาน SAR. ส่งต่อต้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเป็นข้อมูลส่งในการประเมินภายใน และเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่จะมาถึงเร็วๆ นี้ ร่วมแรงร่วมใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นระดับแนวหน้าของอาชีวศึกษาเอกชน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up