วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

สำนักวางแผนและพัฒนา SIBA College ประชุมทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษา

สำนักวางแผนและพัฒนา นำโดยอาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักฯ หลังจากได้รับนโยบายจากต้นสังกัด (สอศ.) ในการเป็นสถาบันการศึกษาอาชีวเอกชน 10 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาอันดับแรก โดยการจัดทำมาตรฐานของวิทยาลัยฯ แผนพัฒนาสถานศึกษา และการทำรายงาน SAR. ส่งต่อต้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเป็นข้อมูลส่งในการประเมินภายใน และเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่จะมาถึงเร็วๆ นี้ ร่วมแรงร่วมใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นระดับแนวหน้าของอาชีวศึกษาเอกชน

Scroll Up