02 939 3000

คณาจารย์ SIBA เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ภายใต้ชื่อ “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต”

คณาจารย์ SIBA เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ภายใต้ชื่อ “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต”

คณาจารย์ SIBA นำโดยอาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการอาจารย์ณัฐเกียรติ ฉิมภู่ อาจารย์ณัฐรดา กาฬภักดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบัญชี และอาจารย์ทัศนีย์ ศรีภุมมา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางอาชีวศึกษาภายใต้ชื่อ “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต” ในโครงการ “Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โดยบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริหารงานโครงการโดย สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันออกแบบทิศทางผลักดันอาชีวศึกษา 4.0 รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม และเสริมสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

Scroll Up