วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ส่งคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ประจำปี 2561

สำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษา นำโดยอาจารย์สุวิทย์ กรีกสมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชีวิต พัฒนาความคิดแบบบุคลาธิษฐาน ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธธรรมในยุคประเทศไทย 4.0 และศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ อาทิ ศาลเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ในระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 261 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 9 (อาคาร อบจ.) วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง

Scroll Up