02 939 3000

SIBA College ส่งคณาจารย์กลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก “The Authentic of Thai Food”

SIBA College ส่งคณาจารย์กลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก “The Authentic of Thai Food”

อาจารย์วินิญากรณ์ วัตรสติ หัวหน้ากลุ่มวิชาการโรงแรมฯ พร้อมด้วย อาจารย์อลิศราพูลทอง และอาจารย์หฤทัย กาฬแก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการโรงแรมฯ เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก The Authentic of Thai Food จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับความรู้ รวมทั้งวิธีการสอน การออกแบบจัดอาหารและการตบแต่งจานอาหารในมาตรฐานสากล เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของ สาขาการโรงแรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ

เครดิตภาพจาก อ.วินิญากรณ์

Scroll Up