02 939 3000

SIBA College เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ฉันท์พี่-น้อง “โครงการ มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง” และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

SIBA College เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ฉันท์พี่-น้อง “โครงการ มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง” และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานวันสานสัมพันธ์ฉันท์พี่-น้อง โครงการ “มหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง” และสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อสานสัมพันธ์อันดี สนับสนุนงานด้านวิชาการด้านกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งชมผลงานนักศึกษาจาก ทุนมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง ซึ่งในปีนี้ นางสาวศตกมล คร้ามวอน นักศึกษา ปวส.ปี 2 สาขาการโรงแรม ศิษย์จาก SIBA College ได้รับทุนการศึกษาสาขาการโรงแรม คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ด้วย

Scroll Up