02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรม วัยรัก-วัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจพัฒนาทักษะอารมณ์ควบคู่ไปกับการแทรกความรู้ด้านเพศศึกษา

SIBA College จัดกิจกรรม วัยรัก-วัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจพัฒนาทักษะอารมณ์ควบคู่ไปกับการแทรกความรู้ด้านเพศศึกษา

SIBA College โดยสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นำนักเรียนปวช.ปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมวัยรัก – วัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจเพศศึกษาที่ถูกต้อง ใช้กิจกรรมในเชิงพัฒนาทักษะอารมณ์ควบคู่ไปกับการแทรกความรู้ด้านเพศศึกษาไปด้วย พร้อมฟังการบรรยายจาก ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา บรรยายในหัวข้อ “รักใครยิ่งใหญ่กว่ากัน” ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up