02 939 3000

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษา SIBA International Programs ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษา SIBA International Programs ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College โดยสำนักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษา SIBA International Programs ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษานักศึกษา ภาคสมทบ และนักศึกษาแอฟริกาใต้ จากหลักสูตร International Programs พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ซึ่งนักศึกษาได้แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ซึ่งก่อนเริ่มพิธีได้นิมนต์ พระมหากิตติเรศ กิติญาโณ จากวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง มาเทศน์ให้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “พระคุณครู” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

Scroll Up