02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองปวช.ปีที่ 2 เพื่อรับทราบนโยบายแผนการจัดการศึกษาการพัฒนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองปวช.ปีที่ 2 เพื่อรับทราบนโยบายแผนการจัดการศึกษาการพัฒนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปวช.ปีที่ 2 โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับและนำเสนอนโยบายแผนการจัดการศึกษาการพัฒนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ มีผู้แทนนักศึกษา ปวช.ปีที่ 2 มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ และให้การต้อนรับผู้ปกครองในฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายต้อนรับ ฝ่ายการแสดง และนำเสนอผลงานทางวิชาการให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงทักษะต่างๆ อย่างมืออาชีพ และผู้ปกครองยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up