Menu
Menu

SIBA International ต้อนรับคณะนักศึกษาแอฟริกาใต้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง English Program เข้ารับการปฐมนิเทศ

SIBA International ต้อนรับคณะนักศึกษาแอฟริกาใต้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง English Program เข้ารับการปฐมนิเทศ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในการปฐมนิเทศและมอบโอวาทแก่นักศึกษาแอฟริกาใต้ ที่มาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา Business English ของภาค English Program สำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมครูเพทาย อาคาร SIBA Center

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up