02 939 3000

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2560/2

SIBA College โดยสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2560/2

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา (กกศ.) จัดกิจกรรมนำเสนอผลสัมฤทธิ์การฝึกงาน ปีการศึกษา 2560/2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และศิลปกรรม โดยนักศึกษาได้นำเสนอเรื่องราว และประสบการณ์การฝึกงานที่ประทับใจระหว่างการฝึกงานมาเล่าสู่กันฟังอย่างมีข้อคิด และสนุกสนาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองประธานผู้ปกครองเครือข่าย SIBA จ.ส.อ.สานนท์ สุแดงน้อย และคณาจารย์จากกลุ่มวิชาต่างๆ มาชื่นชมในผลงาน และนำสิ่งที่ได้เล่าสู่กันฟังไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งยังมีผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งสร้างความประทับใจ และได้เห็นวิวัฒนาการความรับผิดชอบการทำงานเป็นมืออาชีพของลูกได้อย่างชัดเจน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ERC

Scroll Up