02 939 3000

เปิดรับสมัคร คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา (โพธิ์ไทร) และ สมาชิกชมรมลูกเลือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา (โพธิ์ไทร) และ สมาชิกชมรมลูกเลือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษา เปิดรับสมัคร คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา (โพธิ์ไทร) และ สมาชิกชมรมลูกเลือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่มีความสนใจ “มีภาวะเป็นผู้นำรักในงานกิจกรรม” ลงทะเบียนสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 ที่สำนักฯ อาคาร4 ห้อง 418

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัคร คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา (โพธิ์ไทร) และ สมาชิกชมรมลูกเลือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 1 SIBA College

Scroll Up