02 939 3000

SIBA College มอบวุฒิบัตร จบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 กับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

SIBA College มอบวุฒิบัตร จบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 กับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 อาจารย์พิริยภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารได้เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร จบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 กับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ศึกษาทางด้านภาษาไทย วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ฯลฯ นักศึกษาทุกคนต่างประทับใจ และอบอุ่นตลอดเวลาที่ได้มาศึกษาอยู่ที่ SIBA และขอบคุณมิตรภาพอันดีระหว่าง คนไทยกับคนจีน ซึ่งนักศึกษาจีนจะได้บอกต่อกับสิ่งดีงามที่ได้พบเจอในการศึกษาครั้งนี้ ต่อไป

Scroll Up