Menu
Menu

SIBA College มอบวุฒิบัตร จบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 กับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

SIBA College มอบวุฒิบัตร จบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 กับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 อาจารย์พิริยภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารได้เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร จบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 กับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ศึกษาทางด้านภาษาไทย วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ฯลฯ นักศึกษาทุกคนต่างประทับใจ และอบอุ่นตลอดเวลาที่ได้มาศึกษาอยู่ที่ SIBA และขอบคุณมิตรภาพอันดีระหว่าง คนไทยกับคนจีน ซึ่งนักศึกษาจีนจะได้บอกต่อกับสิ่งดีงามที่ได้พบเจอในการศึกษาครั้งนี้ ต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up