02 939 3000

ผู้พิพากษาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้ความรู้ทางกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชน และครอบครัวแก่นักเรียน ปวช.ปี 1

ผู้พิพากษาจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้ความรู้ทางกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชน และครอบครัวแก่นักเรียน ปวช.ปี 1

นักเรียนปวช. ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ทางกฎหมาย โดยนางกฤษณา รัตนาสิน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายสุรพันธ์ อรัญนารถ ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะวิทยากร มาให้ความรู้ทางกฎหมาย และระบบงานการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมาก ทำให้ทราบกระบวนการของศาล และความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองอย่างดี ทั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และผู้บริหารให้การต้อนรับ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

Scroll Up