02 939 3000

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานพระวโรกาสให้ SIBA College นำครูเกษียณเฝ้ากราบทูลลาพร้อมรับของที่ระลึก และครูผู้ปฎิบัติหน้าที่ ๓๐ ปี รับประทานเข็มที่ระลึก

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานพระวโรกาสให้ SIBA College นำครูเกษียณเฝ้ากราบทูลลาพร้อมรับของที่ระลึก และครูผู้ปฎิบัติหน้าที่ ๓๐ ปี รับประทานเข็มที่ระลึก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ประทานพระวโรกาสให้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี นำครูเกษียณเฝ้ากราบทูลลาพร้อมรับของที่ระลึก และครูผู้ปฎิบัติหน้าที่ ๓๐ ปี รับประทานเข็มที่ระลึก โอกาสนี้ทรงประทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ที่วิทยาลัยฯ ณ ท้องพระโรง วังรื่นฤดี วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
(ขอขอบคุณภาพประกอบจากมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา)

Scroll Up