02 939 3000

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ให้แก่ นายภูเมศ ชินวัฒนพงศ์ นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ให้แก่ นายภูเมศ ชินวัฒนพงศ์ นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ประทานรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ให้แก่นักเรียน-นักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประจำปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าเฝ้ารับประทานรางวัล คือ นายภูเมศ ชินวัฒนพงศ์ นักศึกษา ปวช.ปี 3 สาขาการโรงแรม ทั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์สุรพล บุญทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการ ได้นำนักเรียนเข้าเฝ้าเพื่อรับประทานรางวัลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์

Scroll Up