02 939 3000

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน SIBA จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ล่าสุด

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน SIBA จัดทดสอบสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตามหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ล่าสุด

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดการทดสอบสาขาอาชีพพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 ตามหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ล่าสุด เป็นศูนย์แรก มีนักศึกษาสาขาการโรงแรมทั้งภาคปกติ และทวิภาคีเข้ารับการทดสอบ จำนวน 20 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เมธากุล แป้นเมือง กรรมการจากกรมพัฒนาฝึมือแรงงานและประเมินผลทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคณะอนุกรรมการผู้ได้รับใบอนุญาตอีก 3 ท่าน คือ อาจารย์กิตติกร เรืองขำ อาจารย์อัจฉราภรณ์ อมรสิทธินนท์ และอาจารย์นราเดช ผู้วานิช มาเป็นกรรมการในการทดสอบครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 มี.ค.2561 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

Scroll Up