02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรมอบรมเตรียมพร้อมสู่โลกกว้างทางการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษา ปวช.ปี 2 และปวส.ปี 1 สาขาพาณิชยกรรม / ศิลปกรรม

SIBA College จัดกิจกรรมอบรมเตรียมพร้อมสู่โลกกว้างทางการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษา ปวช.ปี 2 และปวส.ปี 1 สาขาพาณิชยกรรม / ศิลปกรรม

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา โดยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา ปวช.ปี 2 และปวส.ปี 2 สาขาพาณิชยกรรม และศิลปกรรม ในหัวข้อ “ฝึกฝนคน ฝึกฝนตน สู่ความสำเร็จ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เสวี จิตราภิรมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกกว้างทางการฝึกงาน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

Scroll Up