Menu
Menu

SIBA College นำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุคกรุงรัตนโกสินทร์บนถนนราชดำเนิน

SIBA College นำนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุคกรุงรัตนโกสินทร์บนถนนราชดำเนิน

SIBA College โดยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ทัศนีย์ ศรีภุมมา และนักศึกษาปวช.ปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 60 คน เข้าชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุคกรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up