02 939 3000

SIBA College จัดการอบรม “การถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ “Drone” เพื่อส่งเสริมนักเรียน-นักศึกษามีทักษะการถ่ายภาพในมุมสูง ซึ่งสร้างมิติด้านการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ

SIBA College จัดการอบรม “การถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ “Drone” เพื่อส่งเสริมนักเรียน-นักศึกษามีทักษะการถ่ายภาพในมุมสูง ซึ่งสร้างมิติด้านการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ

SIBA College โดยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำนักงาน จัดการอบรม “การถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ Drone” ให้กับนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกทุกชั้นปี จำนวนกว่า 200 คน เพื่อส่งเสริมนักเรียน-นักศึกษามีทักษะการถ่ายภาพในมุมสูง ซึ่งสร้างมิติด้านการถ่ายภาพแบบมืออาชีพ โดยมีวิทยากรจาก K-RC Shop (DJI Authorize Dealer) มาให้ความรู้ และทดลองการใช้อย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร SIBA CENTER

Scroll Up